પ્રદર્શનો

2018 ભારત પ્રદર્શન (1)
2018 ભારત પ્રદર્શન (2)
2019 શાંઘાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શન (1)
2019 શાંઘાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શન (2)
2023 સોલારટેક ઇન્ડોનેશિયા (1)
2023 સોલારટેક ઇન્ડોનેશિયા (2)
ઇજિપ્ત ફેર-1
ઇજિપ્ત ફેર-2
ઘાના પ્રદર્શન (1)