ફેક્ટરી ફોટા

ફેક્ટરી-1

ફેક્ટરી (1)
ફેક્ટરી (2)
ફેક્ટરી (3)
ફેક્ટરી (4)
ફેક્ટરી (5)
ફેક્ટરી (6)

ફેક્ટરી-2

એસેમ્બલી (1)
એસેમ્બલી (4)
એસેમ્બલી (2)
એસેમ્બલી (3)